۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر
English
صفحه اصلی
شرح وظايف فرمانداري
شرح وظايف معاونت سياسي واجتماعي فرمانداري
 پيگيري مسائل مربوط به برگزاري انتخابات هاي كشوري
 مراقبت در امور مربوط به اتباع بيگانه (در مورد ازدواج با اتباع بيگانه و قبول تابعيت ،بقا تابعيت ،ترك تابعيت)به موجب قوانين ومقررات و دستورالعملهاي صادره كه بعهده فرمانداران محول مي باشد.
 نظارت بر تشكيلات و فعاليت احزاب ،جمعيتها،سنديكاها،اتحاديه هاي كارگري صنفي و انجمنهاي اسلامي
 اجراي كليه وظائفي كه به موجب قوانين و مقررات در مورد فعاليت احزاب ،جمعيتها،گروهها و اقليتهاي قومي و مذهبي از طريق وزارت كشور ابلاغ مي گردد.
 مراقبت در تشكيل شوراها،انجمنها و كميسيونها،كميته ها و هيئت هاي لازم در محل برابر قوانين و مقررات مربوطه ونظارت در انجام وظائف آنها و تطبيق مصوبات شوراها با قوانين مرتبط
 مراقبت در بهبود وضع كارگران و رفع اختلافات دسته جمعي ايشان و بررسي علل اعتصابات و بيگاريهاي آنان و نظارت در انجام وظائف آنها و انعكاس مشكلات كارخانجات و واحدهاي كارگري به كميسيون مربوط
 مراقبت در پيشرفت و حسن جريان امور سازمانها و جمعيتهاي خيريه از قبيل جمعيت هلال احمر يا كميته هاي امداد امام
 انجام وظائف مربوط به جنبه هاي اسلامي ،اعياد مذهبي و سوگواريها
 ايجاد تسهيلات و انجام اقدامات حراست لازم در موقع بازديد شخصيتهاي داخلي و خارجي از حوزه فرمانداري طبق دستور مقامات مركزي با همكاري واحدهاي ذيربط
 نظارت بر ورود و خروج مامورين اعزامي از مركز
 تشكيل شوراي تامين و تنظيم صورتجلسات و ابلاغ مصوبات شوراي تامين و برگزاري جلسات زير مجموعه شوراي تامين
 مراقبت دقيق از اوضاع سياسي محل ماموريت و اتخاذ تصميمات لازم بر اساس قوانين و مقررات مربوط
 رسيدگي به امور اسكان واشتغال پناهندگان ومعاونان و آوارگان ورفع نيازمنديها در تامين امور رفاهي آنان
 كسب اطلاع در موردافراد و شخصيتهاي محلي و وضع و موقعيت آنان
 بررسي و تهيه گزارش عملكرد ماهيانه فرمانداري و ساير ادارات تابعه به منظورطرح در نمازهاي جمعه شهرستان جهت آگاهي و روشن شدن اذهان عمومي و ايجاد زمينه هاي بيشتر در جهت همكاري و همياري مردم،روحانيون و مسئولان با فرمانداري و كليه دستگاههاي اجرايي منطقه
 برقراري حفظ نظم و امنيت عمومي از طريق نيروهاي انتظامي
 دريافت گزارش از مقامات انتظامي درباره وقايع و اتفاقات روزانه و صدور دستورهاي مقتضي و قانوني به آنها
 بررسي و تهيه و تنظيم مقررات انتظامي لازم در امور اجتماعي و تامين رفاه اهالي شهرستان و حفظ منابع طبيعي و اموال عمومي و آثار ملي وباستاني و بقاع متبركه در حدود مربوط
 ايجاد هماهنگي در فعاليتهاي نيروي انتظامي و نظارت بر نحوه عملكرد آنها
 اقدام لازم به منظور حفظ امنيت اجتماعي
 انجام وظائفي كه به موجب قانون وظيفه عمومي و آيين نامه هاي اجرايي آنها بعهده فرمانداري محول است.
 همكاري نيروي انتظامي درفراهم نمودن وسائل و امكانات مورد نياز جهت جمع آوري و الزام مشمولين وظيفه عمومي
 پيگيري امور مربوط به شوراي فرعي مواد مخدر
 انجام امور مرتبط با مسائل تقسيمات كشوري
 انجام امور مرتبط با پدافنر غير عامل در شهرستان
 برگزاري كارگروه هاي اجتماعي و فرهنگي،سلامت و امنيت غذايي،شوراي عشايري،ستاد صيانت از حقوق شهروندي ،ساماندهي و ازدواج جوانان و شوراي اقامه نماز
 پيگيري مسائل مرتبط با برگزاري آزمون هاي سراسري دانشگاه و موسسات


شرح وظايف معاون برنامه ريزي وامور عمران فرمانداري
 تشكيل جلسات كميته برنامه ريزي شهرستان و پيگيري مصوبات آن.
 نظارت بر اجراي پروژه هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي در سطح شهرستان.
 همكاري در تهيه و تدوين گزارشات ماهيانه و سالانه اقتصادي شهرستان.
 بررسي و شناخت به منظور بهره برداري از كليه امكانات موجود شهرستان در كليه زمينه هاي اقتصادي، كشاورزي، صنعتي و ... .
 تشكيل جلسات ماهيانه و ايجاد هماهنگي در زمينه امور بانكي و ارسال گزارشات به مراجع ذيربط.
 نظارت در توزيع عادلانه ارزاق عمومي و كالاهاي اساسي و ساير مواردي كه از طريق دولت ارائه مي گردد.
 مشاركت در طراحي نظام برنامه ريزي جامع توسعه منطقه اي (در محدوده شهرستان).
 بررسي و مطالعه و تدوين برنامه هاي اقتصادي در زمينه اشتغال و سرمايه گذاري با بهره گيري از استعدادهاي موجود در شهرستان.
 بررسي و شناخت توانمندي و استعدادهاي شهرستان در جهت تأمين توسعه پايدار و تدوين برنامه هاي امور زيربنائي، توليدي، اجتماعي، فرهنگي و آموزشي با همكاري دستگاههاي اجرائي شهرستان.
 تهيه و تدوين برنامه هاي توسعه شهرستان در چارچوب برنامه هاي كلان استان با هدايت و همكاري واحدهاي شهرستاني.
 نظارت بر عملكرد واحدهاي شهرستاني در حوزه عمراني.
 نظارت بر عملكرد كميته هاي اجرائي آرد و نان و حوادث غيرمترقبه.
 پيگيري امور مربوط به ارزشيابي سالانه مسئولين ادارات.
 نظارت و مراقبت در بهبود و پيشرفت امور عمراني شهرستان و نظارت بر حسن اجراي طرح هاي مربوطه و نحوه تقسيم اعتبارات طرح‌هاي عمراني.
 نظارت و مراقبت در تهيه و تنظيم و اجراي برنامه ها و طرح هاي عمومي و عمراني از طريق هماهنگي با فعاليت هاي ادارات و سازمانها.
 تهيه و جمع آوري اطلاعات و آمارهاي لازم منطقه اي به منظور استفاده در برنامه‌ريزي‌ها.
 فراهم ساختن موجبات تأمين حوائج عمومي مردم از طريق جلب همكاري مؤسسات و سازمان هاي دولتي و غيردولتي.
 اقدام در جهت جلوگيري از پيشامدهاي نامطلوب منطقه اي و رفع حوائج ضروري اهالي در مواقع بروز حوادث و سوانح و اتفاقات ناگهاني و كمك به آسب ديدگان.
 نظارت بر تهيه لايحه بودجه دهياري ها و نظارت بر اجراي لايحه مصوب.
 تشكيل جلسات شوراي ترافيك و نظارت و مراقبت بر امور ترافيكي شهرستان و ساماندهي حمل و نقل عمومي.
 هماهنگي و انجام امور مربوط به ايمن‌سازي، بازسازي و كمك هاي بلاعوض كشاورزي و حوادث غيرمترقبه.
 تشكيل جلسات ستاد سوخت شهرستان و نظارت بر تأمين و توزيع مواد سوختي شهرستان.
 نظارت بر انجام امور پرسنلي و مسائل مالي و تجهيزاتي فرمانداري و بخشداري ها.
 نظارت و پيگيري امور پشتيباني و اداري.
 انجام امور مربوط به مسائل اشتغال، جذب تسهيلات تكليفي و اعتبارات اشتغال زائي و وام هاي خود اشتغالي و همكاري با بانك ها.
 پيگيري و مكاتبه در خصوص امور مربوط به مسائل برنامه ريزي و عمراني در سطح شهرستان.
 پيگيري جهت اجراي سياستها و برنامه هاي تدوين شده توسط حوزه هاي معاونت برنامه ريزي، پشتيباني و امور عمراني استانداري.
 نظارت بر تهيه و تدوين و ارسال گزارشات مورد درخواست معاونت برنامه ريزي، پشتيباني و امور عمراني استانداري.
 نظارت و هماهنگي لازم بر عمكرد بخشداران در حوزه هاي برنامه ريزي، عمراني و پشتيباني.
 برگزاري جلسات شوراي مسكن پيگيري مسائل حوزه مسكن شهر و روستاييشرح وظايف كارشناس مسئول عمراني و برنامه ريزي فرمانداري
 تعيين اولويت ها از نظر مبارزه با خطرات ناشي از سيل، زلزله، و ساير مخاطرات طبيعي و حوادث غير مترقبه براي تخصيص اعتبارات
 دبير ستاد مديريت بحران شهرستان و پيگيري و جمع آوري اطلاعات ماشين آلات و تجهيزات مقابله با بحران، انجام مانورهاي متعدد در طول سال، بازديد از مناطق خسارت ديده و ارائه گزارش برآورد خسارت،
 پيگيري تهيه و تصويب طرح هاي هادي روستايي
 هماهنگي و همكاري لازم در امور شهرداريها و دهياريها و نظارت بر عملكرد آنها
 پيگيري امور مربوط به خدمات عمومي در سطح روستاها، تجهيز دهياريها و پيگيري تأمين ماشين آلات عمراني و خدماتي روستاها
 پيگيري امور مربوط به جلسات ستاد مديريت بحران، كميته انطباق مصوبات شوراي اسلامي شهر، كار گروه كنترل حيوانات ناقل بيماري، ستاد هماهنگي خدمات سفر شهرستان، ستادهاي پشتيباني اردوهاي طرح هجرت، كميته مناسب سازي ساختمان هاف كميته پسماند شهرستان، كميته برنامه ريزي، كميته نظارت شهرستان، شوراي مسكن، شوراي هماهنگي حمل و نقل و ترافيك، كميته فني و كارگروه امور زيربنايي و شهرسازي استان
 نظارت بر برنامه هاي عمراني و پيشرفت فيزيكي پروژه هاي عمراني
 ارائه گزارش و آمارهاي مربوط به نيازمنديهاي شهرستان، نارسائي ها، برآورد هزينه اجراي طرح ها،
 پيگيري امور مربوط به ساخت و سازهاي غير مجاز در سطح شهرستان،
 پيگيري امور مربوط به اختصاص سوخت حمايتي به اقشار كم درآمد، مساجد، حسينه هاي و مدارس
 سرشماري كشاورزي و
روابط عمومي و ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات
 تهيه و انتشار اطلاعات و اخبار مربوط به فرمانداري
 بررسي و تجزيه و تحليل مطالب منتشر شده در رسانه هاي گروهي در ارتباط با شهرستان
 هماهنگي برنامه هاي مصاحبه مطبوعاتي و راديو تلويزيوني فرماندار
 همكاري در برگزاري همايش و گردهمايي هاي متشكله توسط فرمانداري و تهيه گزارش هاي سمعي و بصري و انعكاس آن از طريق رسانه هاي گروهي و هماهنگي با رسانه ها
 ارتباط مستقيم با روابط عمومي استانداري و ادارات
 ايجاد و اداره آرشيو اطلاعاتي فيلم،عكس،خبر و روزنامه
 انجام امور سمعي و بصري فرمانداري
 حضور در جلسات و برنامه هاي ملي و مذهبي شهرستان به منظور آگاهي از برنامه ها و تهيه گزارش و ارسال اخبار و گزارشات شهرستان
 تهيه و تدوين گزارش عملكرد ساليانه مجموعه فرمانداري و انتشار آن
 انعكاس و پيگيري اهم مطالب ،مندرج در جرايد شهرستان؛ استان و كشوري، مرتبط با موضوعات شهرستان و عملكرد فرماندار(اعم از انتقادات و پيشنهادات وگزارشات ارائه شده از سوي فرماندار)
 اجراي دستورالعمل هاي ارزيابي عملكرد فرمانداري و تكميل فرم هاي مربوط و تهيه مستندات لازم
 پيگيري و اجراي ارزيابي عملكرد مديران دستگاه اجرايي شهرستان و ارسال آن به دستگاه هاي استاني
 تهيه گزارش تحليلي از نتايج ارزيابي و همكاري در تدوين و شاخص هاي اختصاصي و معيارهاي ارزيابي عملكرد ارائه پيشنهادهاي لازم
 ارزيابي عملكرد كاركنان فرمانداري و بخشداريهاي تابعه و بررسي تاييد نتايج ارزيابي عملكرد بخشداري هاي تابعه
 نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ارزيابي عملكرد در دستگاه اجرايي دولتي وابسته و تحليل ارزيابي هاي انجام شده و ارائه پيشنهادهاي لازم
 تهيه و تنظيم برنامه هاي بازرسي مستمر ، دوره اي و يا موردي از ادارات شهرستاني براي سنجش ميزان «مطابقت عمل و عملكرد» اقدام كنندگان با اهداف ، برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص هاي مورد ارزيابي دستگاه
 بازرسي از عملكرد مديران و كاركنان و سنجش ميزان رضايت مردم از واحدهاي مختلف و نحوه برخورد مديران و كاركنان با ارباب رجوع
 دريافت شكايات حضوري و مكتوب مردم (مراجعين) و رسيدگي اوليه به شكايات واصله و اقدام لازم در مورد آنها .
 بررسي و تحقيق پيرامون صحت يا سقم موضوع شكايات و پيگيري تا اخذ نتيجه نهايي به منظور پاسخگويي به شاكي
 پيگيري و اخذ نظريات و پيشنهادهاي واحدهاي تخصصي در ارتباط با شكايات واصله به منظور رسيدگي و اعلام پاسخ به شاكيان
 جمع بندي شكايات در مقاطع سه ماهه و تجزيه و تحليل علل بروز شكايات و ارائه گزارش
كارشناس فناوري اطلاعات
 هماهنگ كردن برنامه هاي واحد سرپرستي با خط مشي سازمان مربوط
 مطالعه وارزيابي پيشرفتهاي حاصله در زمينه فناوري سخت افزاري ونرم افزاري به منظور ارتقاي سطح كارآيي واحد مربوط.
 ارائه نظرهاي مشورتي در مورد سيستم طرح شده به مراجع ذيربط.
 بررسي وتأييد تقاضاهاي رسيده از نقطه نظر فني وامكانات موجود براي ارائه خدمات مربوط.
 اظهار نظر در مورد سيستمهاي طراحي شده با امكانات سخت افزاري ونرم افزاري موجود.
 پيش بيني احتياجات واحد سازماني در زمينه نيروي انساني ،تجهيزات وتسهيلات مورد نياز واقدام در جهت تأمين آنها .
 اجرا وبكارگيري آخرين يافته هاي فناوري اطلاعات به منظور ارتقاي توانمندي واحد مربوطه.
 نظارت بر كاربرد مناسب فناوري اطلاعات در واحد مربوطه به منظور بهره وري سيستم.
 پيش بيني آموزشهاي لازم در خصوص فناوري اطلاعات(IT) وبرنامه ريزي مشخص در اين زمينه به منظور ارتقاي توان تخصصي كاركنان واحد مربوطه.
 برنامه ريزي لازم در خصوص نگهداري واستفاده بهينه از امكانات.
 شركت در كميسيونها و سمينارهاي مربوطه .
 مطالعه واظهار نظر در خصوص نوآوريها وطرحهاي جديد فناوري اطلاعات .
 نظارت وارزيابي فعاليتهاي كاركنان واحدهاي تحت سرپرستي .
 تصويب در خواستهاي هزينه ورسيدگي به كليه اسناد مالي مربوط.
 تهيه گزارشات مورد لزوم براي مقام بالاتر .
شرح وظايف كارشناسان اموربانوان
 بررسي ومطالعه درزمينه هاي گوناگون مسائل ومشكلات ونارسائيهاي جامعه زنان درشهر،بخش و روستا براساس اولويتها وضرورتها
بررسي راهكارهاي مربوط به ارتقاء منزلت اجتماعي زنان براساس نيازهاي جامعه شهري وروستائي
 ايجادارتباط با مراكز علمي ودانشگاهي درسطح شهرستان به منظور بررسي راهكارهاي عملي براي جلب مشاركت زنان درسطح شهر ، بخش وروستا وارائه گزارش به مقام مافوق
 بررسي راهكارهاي عملي درجهت رفع موانع ، محروميتها وتبعيض درمورد زنان وآداب ورسوم خرافاتي سنتي وعشايري مغايربا حقوق زنان درشهرهاوروستاهاي شهرستان با همكاري ساير سازمانها وارگانهاي مسئول
 بررسي زمينه هاي استفاده ازرسانه هاي گروهي استان درجهت آموزش وارتقاء سطح فرهنگ جامعه زنان شهرستان ونيز تغيير نگرش عمومي با همكاري كارشناسان واساتيدوصاحب نظران.
 اقدام درجهت ايجاد وتوسعه مراكز تفريحي ، ورزشي ،فرهنگي وهنري و... ويژه دختران وبانوان هر شهر ، بخش وروستا با همكاري وهماهنگي ارگانهاي مسئول.
 به هنگام نمودن بانك هاي اطلاعات مرتبط با مسائل زنان وروز آمد كردن آمار مربوط به شاخص هاي توسعه برحسب جنسيت.
 شناسايي چهره هاي موفق بانوان درسطح شهرستان ومعرفي وحمايت از آنان به منظور ايجاد انگيزه بيشتر
 انجام اقدامات كاربردي موثر درجهت جلب زنان درعرصه هاي مختلف اجتماعي
 تهيه گزارش از اجراي طرح ها وبرنامه هاي مربوط به زنان درسطح شهرستان جهت ارائه به مراجع ذيربط
 شركت درجلسات وگردهمايي ها حسب مورد

شرح وظايف واحد سياسي، انتظامي
كارشناس مسئول سياسي و اجتماعي
 تهيه گزارش روزانه
 تهيه گزارش سياسي هفتگي
 تهيه گزارش رخدادهاي سياسي ماهيانه
 تهيه گزارش ماهيانه سياسي
 پيگيري امور مربوط به شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان
 تهيه گزارش نمازجمعه هاي شهرستان
 تهيه گزارش دهگردشي، سخنراني هاي مربوطه، جلسات و مناسبت هاي ملي و مذهبي و ......
 صدور مجوز تردد مرز
 انجام امور نامه هاي ارجاعي از سوي مقام مافوق
 انجام امور مربوط به مسايل تقسيمات كشوري و .....
كارشناس امور امنيتي و انتظامي:
 پيگيري امور مربوط به جلسات شوراي تأمين شهرستان
 پيگيري امور مربوط به جلسات كميسيون اقوام، فرق و مذاهب شهرستان، كميسيون كارگري، كميسيون دانشجويي و ديگر كميسيون هاي زير مجموعه شوراي تأمين شهرستان
 تهيه گزارش رويدادها و رخدادهاي ماهيانه امنيتي شهرستان
 انجام امور مربوط به اتباع خارجي، مشكوك التابعين، افراد فاقد شناسنامه و .......
 امور مربوط به خانواده هاي شهداء، ايثارگران و جانبازان
 انجام امور مربوط به پدافند غيرعامل در شهرستان
 انجام امور نامه هاي ارجاعي از سوي مقام مافوق
كارشناس مسئول امور اداري و مالي ،عامل ذيحساب و مسئول آموزش و پژوهش شهرستان .
 نظارت بر حسن جريان كليه امور واحد هاي زير مجموعه:
 (مالي ، اداري،آموزش وپژوهش،انبارداري ،جمعدار اموال ،دبيرخانه ، نقليه ،فضاي سبز و تاسيسات ).
 بررسي وتجزيه وتحليل اعتبارات فرمانداري اعم از اعتبارات هزينه اي وتملك دارايي هاي سرمايه اي باتوجه به طرحها وبرنامه هاي مربوط .
 انجام كليه امور پرسنلي واداري فرمانداري وبخشداريهاي تابعه درحدود اختيارات قانوني تفويض شده .
 انجام فعاليتهاي مربوط به بهبود فرايند كار درفرمانداري وواحدهاي سازماني تابعه .
 تهيه گزارش مورد نياز مالي وصورت عملكرد هزينه هاي قطعي ومقايسه با اعتبارات مصوب .
 انجام امور دريافت ها وپرداخت ها مستمر وغير مستمر مطابق اعتبارات مربوط وحواله هاي رسيده .
 انجام امور دبيرخانه شوراي اداري شهرستان .
 كنترل حضور و غياب .
 گاهداري وتنظيم حساب اعتبارات وتعهدات وتهيه گزارشات لازم .
حسابدار ،كارپرداز و انبار دار
 رسيدگي به پيش پرداخت ها و علي الحساب ها و اسناد و مدارك مربوط از نظر رعايت و اجراي قوانين و مقررات مالي
 تهيه وتنظيم پيش نويس دستورات و فرم هاي محاسباتي ،گزارش هاي لازم و بودجه تفضيلي
 رسيدگي و اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده هاي مشكل مالي و حسابداري
 انجام امور مربوط به تشخيص وتعيين سرفصل حساب تهيه تراز عمليات تهيه و تنظيم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضاي آنها
 استعلام بهاء قبل از خريد اجناس و گزارش آن به مافوق.
 دريافت درخواست هاي خريدي كه از سوي مقام مافوق ارجاع مي گردد.
 نظارت بر تمامي فعاليت ها و اجراي كامل مقررات مالي و انبار داري در انبار هاي تحت سرپرستي.
مسئول دفتر فرماندار
 تنظيم فهرست متقاضيان ملاقات با سرپرست مربوط و تعيين ساعات ملاقات براي آنها
 تنظيم اوقات جلسات و كميسيون هايي كه در دفتر سرپرست مربوطه تشكيل مي شود و مطلع ساختن مقامات و يا افراد شركت كننده در جلسه
 پاسخگويي به مراجعين و راهنمايي آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امكانات انجام درخواست هاي متقاضيان و مراجعه كنندگان كه انجام تقاضاي آنان بدون ملاقات با مقام ذيربط امكان پذير است
 پيگيري امور ارجاعي از سوي سرپرست و ارائه گزارشات لازم به ايشان
 تهيه گزارشات لازم در زمينه فعاليت هاي حوزه مربوط و ارائه آن به سرپرست
 خلاصه نمودن گزارشات واصله و ارائه آن براي مطالعه سرپرست مربوط
 آماده كردن سوابق و پرونده هاي مربوط به كميسيون ها و جلسات و سمينار ها برا ياطلاع و مطالعه قبلي سرپرست
 ابلاغ دستورات صادره سرپرست مربوط به اشخاص و موسسات ذيربط و واحد هاي تابعه بر حسب خط مسي تعيين شده و در صورت لزوم پيگيري آنها.
مسول دبيرخانه
 انجام اقدامات لازم در زمينه نگهداري و بايگاني كردن پرونده ها ،اوراق ،نامه ها،گزارشات و ساير اسناد و مدارك واحد مربوط در محل هاي مخصوص.
 دريافت نامه ها ،پرونده ها و ساير مكاتبات رسيده به حوزه محل خدمت و ثبت خلاصه مشخصات و جريان آنها در رايانه يا دفاتر مربوط
 تفكيك و توزيع نامه ها، گزارشات و ساير مكاتبات بين افراد واحد مربوط از طريق عين مكاتبات يا به صورت مجازي و مكاتبات بدون كاغذ.
 استفاده از نرم افزار هاي پردازش متن ،دريافت و ارسال نامه هاي الكترونيكي ،دور نگارو ...
 تهيه گزارشات مورد نياز سرپرست حسب مورد

شرح وظايف مسئول حراست:
 نظارت و مراقبت بر اجراي امور مربوط به حراست اخبار،اسناد،پرسنل و تأسيسات واحدهاي تابعه و وابسته فرمانداري.
 اجراي طرح هاي آموزشي مربوط به حراست بر اساس دستورالعمل هاي صادره از طرف استانداري.
 تهيه و كشف رمز و ثبت و صدور نامه ها و دريافت و ارسال نامه هاي طبقه بندي شده (محرمانه،خيلي محرمانه) فرمانداري.
 تشكيل پرونده هاي طبقه بندي شده از كاركنان،اسناد و تأسيسات و نگهداري از آن ها بر اساس ضوابط و دستورالعملهاي مربوط و همچنين معرفي كاركنان جهت صدور كارت شناسايي به استانداري.
 ارتباط مستمر با واحد حراست استانداري به منظور ايجاد هماهنگي در امور مربوط و اخذ خط مشي ها و دستورالعمل هاي لازم
 پيشنهاد طرح هاي حراستي و حفاظتي متناسب با موقعيت شهرستان به واحد حراست استانداري.
تاریخ به روز رسانی: 1394/06/22
تعداد بازدید: 28452
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal